Projekty

ADAPTIVNÍ SYSTÉM PRO IDENTIFIKACI PROCESNÍCH
PARAMETRŮ ROVNÁNÍ

Cílem projektu je vyhotovení studie proveditelnosti, která bude obsahovat výsledky ověření technické proveditelnosti adaptivního systému pro identifikaci procesních parametrů rovnání. Díky novému adaptivnímu systému dojde k zvýšení stupně automatizace výrobního procesu a odstranění potencionálních chyb, které mají přímý vliv na přesnost a výkonnost, jakožto hlavní sledované výstupní parametry rovnacích linek.

Zkušebna strojních a hydraulických zařízení

Cílem projektu je rozšíření stávající výzkumné kapacity společnosti KOMA – Industry s.r.o., poskytující specializované komplexní služby v oblasti hydrauliky, výroby hydraulických prvků a systémů, pokrokové bezdemontážní diagnostiky strojů a zařízení. Podrobnosti zde.

KOMA - Industry s.r.o. - Rozvoj pracovníků II.

Společnost KOMA – Industry s.r.o. od 1.1.2020 úspěšně zahájila realizaci projektu s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012590 a názvem projektu KOMA - Industry s.r.o. – rozvoj pracovníků II.

Společnost chce zvýšit znalosti svých zaměstnanců. V rámci projektu jsou pořádány kurzy v oblastech: Obecné IT, Specializované IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Technické a jiné odborné vzdělávání a Účetní, ekonomické a právní kurzy.

Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.

Automatizace ručního vybrušování vad

Ověřovaná metoda a technické řešení automatizace ručního vybrušování vad má velký vliv na zkrácení výroby a opracování předvalků v hutním průmyslu, a tedy se za stejný čas díky aplikované metodě vyrobí více produktů s přidanou hodnotou. Tím dojde k zefektivnění celého procesu výroby, ke zvýšení produkce, k úspoře energie a v neposlední řadě také ke zjednodušení ovládání celého zařízení a k pohodlnější práci zaměstnance, kteří se na výrobě podílí.

Výzkum a vývoj autonomního sofistikovaného zařízení pro zajištění definované přímosti hutního materiálu

Na základě žádosti o podporu ze dne 17.2. 2017, v souladu s § 14 zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a v souladu s interními postupy Ministerstva průmyslu a obchodu pro hodnocení projektů, byl uznán projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu OP PIK Výzva III programu podpory APLIKACE  a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Anotace projekt: Záměrem předpokládaného projektu je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje autonomního sofistikovaného zařízení pro zajištění definované přímosti hutních materiálů. Cílem projektu je odstranění závislosti rovnacího procesu na obsluze rovnacího stroje. Naplnění cíle předpokládá, že  vytvoříme samostatnou technologii, která bude zároveň plnit funkci jako nadstavbový řídicí systém rovnacího stroje s tzv. strojním viděním.

Modifikace systému parkování s ohledem na provoz v ostrovním režimu a možnosti nabíjení elektromobilů

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Inovační voucher – I.výzva (…../….8062)
Anotace projektu: Cílem projektu je návrh mechanických úprav systému parkování a elektrifikace parkovací palety takovým způsobem, aby po provedení parkovacího cyklu došlo k automatickému zahájení nabíjení zapakovaného elektromobilu.
Navržené řešení bude tvořit společně s fotovoltaickou elektrárnou a akumulačním zařízením komplexní celek parkovacího domu, který plně využívá „zelenou“ energii k provozu parkovacího centra a pro nabíjení parkujících elektromobilů.

OPTIMALIZACE PROCESNÍ INTELIGENCE PARKOVACÍHO SYSTÉMU PRO SMART CITY

Cílem projektu je vývoj a následná optimalizace procesní inteligence parkovacího sytému pro Smart city. Navrhované řešení představuje ucelený komplexní systém.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Anotace projektu: Předmětem projektu je v rámci výzvy podnikové vzdělávání zaměstnanců motivovat a vzdělávat zaměstnance, zvýšit jejich odbornost a tím i zkvalitnit nabízené služby.

Společnost KOMA - Industry s.r.o. od 1. 7. 2017 zahájila realizaci projektu s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004822 a názvem KOMA - Industry s.r.o. - rozvoj pracovníků. Předmětem projektu je, v rámci výzvy č. 43 podnikového vzdělávání zaměstnanců, motivovat a vzdělávat zaměstnance, zvýšit jejich odbornost a tím i zkvalitnit nabízené služby.

Projekt je připraven jako komplex na sebe navazujících aktivit (měkké a manažerské dovednosti, obecné IT dovednosti, účetní a ekonomické kurzy a právní kurzy a další).

V projektu bude proškoleno celkem 44 zaměstnanců, kteří si prohloubí odborné znalosti a následně využijí získané poznatky ve své denní praxi.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost

V prvním půlroce trvání projektu proběhly kurzy měkkých manažerských dovedností a také kurz z účetní oblasti. Do budoucna je plánováno pokračování ve výše uvedených kurzech, a to s ohledem na stávající požadavky společnosti.

 Nyní proběhly poslední plánované kurzy a tímto se projekt blíží ke svému zdárnému konci. Díky vhodně zvolenému výběru jednotlivých školení pro naše zaměstnance došlo ke zvýšení jejich odbornosti a následně i vhodnému využití získaných poznatků v praxi.

S realizaci projektu jsme spokojeni a to hlavně s ohledem na pozitiva, které přinesl naší společnosti.