Ochrana oznamovatelů

 

Jakým způsobem mohu oznámit podezření ze spáchání protiprávního jednání?

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů je možné činit oznámení možného protiprávního jednání ve společnosti KOMA - Industry s.r.o. (dále jen KOMA) prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, a to formou:

 

a)   písemně

  • prostřednictvím níže uvedené elektronické adresy,
  • poštou na adresu Ruská 41, 706 02 Ostrava - Vítkovice. V případě podání oznámení poštou je potřeba obálku označit nápisem „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů“.,

b)   ústně

  • telefonicky na níže uvedeném čísle,
  • prostřednictvím systému hlasových zpráv,

c)   osobně na žádost oznamovatele a to po předchozí telefonické domluvě.

 

Formulář pro podání oznámení

Veškeré dokumenty, které jsou nedílnou součástí vnitřního oznamovacího systému, jsou k dispozici u příslušné osoby.

 

 Na koho se mohu obrátit?

Funkcí příslušné osoby – představitele pro vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů ve společnosti KOMA byl jmenován:

Lukáš Mlýnek, lukas.mlynek@komaindustry.cz, tel. +420 727 956 588.

 

Externí oznamovací systém

Další možností, jak podat oznámení možného protiprávního jednání, je prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, a to na internetové adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

 

Kdo může oznámení podat?

Ve společnosti KOMA bylo rozhodnuto, že se přijímají oznámení možného protiprávního jednání od osob, které pro společnost KOMA vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost. Dle ustanovení § 2 odst. 3 se jedná o závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž, anebo ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost. Totéž platí pro oznámení možného protiprávního jednání rovněž od osob, které byly nebo jsou se společností KOMA v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Oznámení musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození oznamovatele.

  Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení. Podání vědomě nepravdivého oznámení může být sankcionováno dle zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Ochrana osobních údajů oznamovatele

Oznamovatel má veškerá práva vyplývající pro něj z právního řádu (zejména z nařízení (EU) 2016/679, a nařízení (EU) 2018/1725). Totožnost oznamovatele nebude sdělena bez jeho výslovného souhlasu nikomu kromě příslušné osoby – představitele pro vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů. Totéž se vztahuje i na jakékoli další informace, z nichž by mohla být přímo či nepřímo vyvozena totožnost oznamovatele.

 Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

 

Kde najdu další informace?

Bližší informace o ochraně oznamovatelů možného protiprávního jednání, podmínkách ochrany oznamovatele a působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů naleznete na internetové adrese Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz.

 

ZÁZNAM O POUČENÍ PŘÍSLUŠNÉ OSOBY